อุปกรณ์ GPS

ติดตามรถวัตถุอันตราย รถน้ำมัน รถแก๊ส

ดีเดย์!! 31 พ.ค. 58 ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย และพนักงานขับรถ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยการขนส่งวัตถุ อันตรายทางถนนอย่างเคร่ง ครัด โดยเฉพาะพนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิด ที่ 4 เท่านั้น!!!

เพื่อให้การขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนทั้งการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่ง ระหว่างประเทศมีความปลอดภัย และเป็นไปตามความตกลง ระหว่างประเทศด้านการขนส่งวัตถุอันตรายที่ประเทศไทย เป็นภาคี กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการขนส่งวัตถุอันตรายโดยกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องบันทึก ข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) เพื่อติดตามควบคุมไม่ให้ขับเร็วเกินกำหนดดูและควบคุมชั่วโมงการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัย ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ก่อนเดินทางและขณะอยู่บนทางต้องตรวจสอบรถและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงกำหนดและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อรับมือยามเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะพนักงานขับรถซึ่งต้องตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายทางถนนให้อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุด ไม่ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ไม่เสพสารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและระหว่างขับรถ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยต้องขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย นอกจากนี้ พนักงานขับรถที่ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง ต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวต้องเปลี่ยนคนขับทันที